Số 25A, Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Tìm kiếm

Mẫu số 14:   ~ と 読みます/書いてあります。

21/12/2019

Mẫu số 14:   ~ と 読(よ)みます/ 書(か)いてあります。  Đọc là …. / Được viết là ……
Cách dùng: Diễn tả cách hỏi, đọc một chữ hán nào đó thế nào. Và được viết gì đó ở đâu.

例:・A:あの漢字は 何と読みますか。          Chữ hán này đọc là gì vậy?
   B:「禁煙(きんえん)」と読みます。 Đọc là KINEN (cấm hút thuốc).

  ・A:あそこに 何と書いてありますか。   Ở kia được viết gì đấy?
   B:「止まれ」と書いてあります。            Được viết là ” HÃY DỪNG LẠI”.
 
  ・A:この紙(かみ)は 何と書いてありますか。           Tờ giấy này được viết gì đấy?    
   B:「駐車違反(ちゅうしゃいはん)」と書いてあります。  Được viết là “VI PHẠM ĐỖ XE”

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0944269922