Số 25A, Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Tìm kiếm

Mẫu số 27: ....かどうか、.....

21/12/2019

Mẫu số 27: Vる・ない・た/Aい/Aな(bỏ な)/N +かどうか、..... Có hay không?
Cách dùng: Sử dụng lồng 1 câu nghi vấn không có từ nghi vấn vào trong câu văn.

Ví dụ dưới đây:
例:・A: 社長(しゃちょう)は 帰(かえ)りますか。
                    Giám đốc về chưa?
   B: 分(わ)かりません。
                    Tôi không biết.
Có thể rút gọn nội dung của đoạn hội thoại như sau:
=>   社長(しゃちょう)は帰(かえ)るかどうか、分かりません。
        Tôi không biết giám đốc đã về hay chưa.

例:・テストは間違(まちが)いがないかどうか、調(しら)べてください。
             Hãy tra tìm xem bài test có lỗi sai hay không?

  ・リンさんに 今晩(こんばん)のパーティーに 参加(さんか)するかどうか、電話(でんわ)して聞(き)いてみてください。
              Hãy điện thoại cho bạn Linh hỏi xem là có tham gia vào buổi tiệc tối nay không?

  ・かれは けがが ないかどうか、見ましょう。
             Cùng xem anh ấy có bị thương hay không nào.

Chú ý: Với những tình huống không mong muốn có điều gì đó như: 間違(まちが)い、けが、傷(きず)... thì không dùng あるかどうか、mà dùng ないかどうか。Như ví dụ trên.

Không dùng: 彼(かれ)はけが あるかどうか、見ましょう。(X)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0944269922