Số 25A, Đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội Tìm kiếm

Tiếng Nhật N4

Mẫu số 39:    ~します。

21/12/2019
2 bình luận

Mẫu số 39:    ~します。 Làm cho ...., lựa chọn .....

  Aい(bỏ い) + く
  Aな(bỏ な) + に   + します。
  N    + に

Cách dùng: Dùng diễn đạt ý nghĩa làm thay đổi cái gì...

Xem thêm

Mẫu số 37:   ~すぎます。

21/12/2019
0 bình luận

Mẫu số 37:   ~ すぎます。  .....Quá
Cách dùng: Dùng để diễn đạt ý vượt quá mức độ của động tác, tác dụng, trạng thái, tình...

Xem thêm

Mẫu số 36:  Vて来ます。

21/12/2019
0 bình luận

Mẫu số 36:  Vて来ます。 Làm V rồi quay lại (rồi về).

Cách dùng: Biểu thị 3 hành động của người nói, đi đâu đó(1) để làm...

Xem thêm

Mẫu số 35: .....そうです。

21/12/2019
0 bình luận

Mẫu số 35: .....そうです(だ)。 Trông/ nhìn có vẻ như  .....
Cách dùng: Dùng diễn tả, phán đoán tình trạng, trạng thái của sự vật hiện tượng...

Xem thêm

Mẫu số 34: ~のに,...

21/12/2019
0 bình luận

Mẫu số 34: N/Vるの +に 使(つか)います/便利(べんり)/必要(ひつよう)......    
  Cách dùng:  Sử dụng để .... /Tiện lợi cho.... /cần thiết cho......

Thể hiện mục đích nhưng mang ý nghĩa...

Xem thêm
Hotline: 0944269922